Regulamin BOOKA księgarnia

Regulamin sklepu internetowego
 
§ 1
Postanowienia wstępne
 
1.      Sklep internetowy Booka księgarnia, dostępny pod adresem internetowym www.bookaksiegarnia.pl i prowadzony jest przez Booka Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 81  KRS:0000787281, NIP: 5252790228, REGON: 383408508
 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2
Definicje
 

1.Sprzedawca – Booka Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 81, kod pocztowy 00-116, REGON 383408508, NIP 5252790228, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000787281, z kapitałem zakładowym 5000,00 PLN
2.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bookaksiegarnia.pl
4. Księgarnia Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bookaksiegarnia.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary 
5.  Towary/Produkty – produkty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 
1.      Adres Sprzedawcy: BOOKA SPÓŁKA Z O.O. ul .Świetokrzyska 30 m 81, 00-116 Warszawa
2.      Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt(małpiszon)dobrestronybooki.pl
3.      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 506 555 406 (w przypadku problemu z dodzwonieniem prosimy o sms)
5.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 79 1140 2004 0000 3402 7883 2811
6.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12:00-20:00
 
§ 4
Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,,
 
 
§ 5
Informacje ogólne
 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 
§ 6
Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” ;
3.      Przejść na podstone Zamówienie
4. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), w formularzy muszą być podane rzeczywiste dane;
5.      zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” na maila zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
6.     płatność możliwa jest tylko w formie przelewu bankowego. Jeśli płatność nie nastąpi zamówienie jest anulowane po 7 dniach.
 
§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
1. Wysyłka Kurier DPD, INPOST,
2. Darmowa wysyłka od 150 zł
 

UWAGA: W przypadku podania błędnych danych adresowych, lub kiedy dostawa nie zostanie zrealizowana z winy odbierającego i ostatecznie produkt wróci do nadawcy, Booka dokonuje zwrotu pomniejszonego o koszty podwójnej wysyłki (koszt nadania i koszt zwrotu) dotyczy to także zamówień z darmowa przesyłką.

 
2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 
 
§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.      W przypadku wyboru przez Klienta:
1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 
1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, lub z dodatkowymi opcjami (wrys) terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 
Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
 
§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
 

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru Konsumentowi lub od daty jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem. Zwracany towar musi być nowy i nie mieć żadnych śladów użytkowania ani uszkodzeń wraz ze zwracanym towarem musi zostać zwrócony dowód zakupu (paragon).

2.     Nie ma możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku zakupu książek z dedykacjami, autografami czy wrysami
 
 
1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
 
1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Skutki odstąpienia od Umowy:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia rzeczy.
3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu. Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Booka Spółka z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok.81, 00-116 Warszawa
8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient/Konsument. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta/Konsumenta operatora pocztowego.
 
10.Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.
 
 
 
§ 11
Reklamacja i gwarancja
 
 
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar nowy i wolny od wad.
 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 
1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

REKLAMACJA PRZESYŁKI

W przypadku reklamacji uszkodzonej przesyłki należy ją zgłaszać do 3 dni od otrzymania przesyłki drogą mailową.
Wpisując w tytule wiadomości REKLAMACJA PRZESYŁKI i NR ZAMÓWIENIA w treści należy opisać uszkodzenie i załączyć zdjęcia produktu i paczki
(paczkę należy zachować do czasu sporządzenia protokołu).

Towar uszkodzony w czasie transportu (firmy kurierskie) podlega reklamacji tylko po wcześniejszym zgłoszeniu protokołu szkody.

Protokół szkody należy sporządzić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania paczki.
Aby sporządzić protokół szkody dla firmy:
DPD należy skontaktować się 
tel. 225775555 ( firma DPD ) i złożyć dyspozycję przyjazdu kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody.

Protokół szkody może zgłosić jedynie odbiorca, który ma paczkę u siebie. Paczkę należy opisać zgodnie z zabezpieczeniami (wszystkimi) i skontrolować protokół czy kurier na pewno wpisał wszystko poprawnie, w przypadku nieścisłości reklamacja taka może zostać nie uznana. Protokół musi zawierać pełny opis uszkodzeń i zabezpieczeń.

 

 
 
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§ 14
Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.